Побережная Галина Ионовна

Народилась 6 березня 1946 р. в Україні: Вінницька обл., Барський р-н, м. Копайгород.

Музикознавець, викладач, музикотерапевт, астропсихолог.

Закінчила у 1971 р. Київську консерваторію ім. П.І.Чайковського, у 1976 — аспірантуру Ленінградської консерваторії ім.М.А.Римського-Корсакова, у 1994 — Київську Астрологічну академію.

Доктор мистецтвознавства (з 2000 р.), професор (з 2002 р.).

У 90-х роках присуджено 3 гранти фонда «Відродження» за рукописи підручників та навчальних посібників з комплексного музично-теоретичного курсу (конкурс МО України).

Працювала:

у 1972 – 1976 рр. — у дитячих музичних школах (№ 11, 20) Києва, з 1976 р. — у педагогічному інституті ім. О.М.Горького (НПУ ім. М.П.Драгоманова), де у 1991- 2006 рр. керувала кафедрою теорії та історії музики; з 2015 р. – у НАКККіМ України.

Нові наукові ідеї, висунуті Г.І. Побережною, стосуються проблем типології творчої особистості, музичної терапії, методології інтегрованих музично-теоретичних курсів. Г.І. Побережною висунуто нову парадигму музичної терапії на перетині сучасної педагогіки і глибинної психології.

Г.І. Побережна є автором наукового проекту «ULTIMA RATIO», мета якого — об’єднання вчених різних наукових галузей – філософів, психологів, мистецтвознавців, педагогів, теологів та ін. — навколо дослідження онтологічних аспектів буття людини, узагальнення на міжпредметному рівні актуальних проблем сучасної освіти. Наукові роботи Г.І. Побережної видано українською, російською, англійською і польською мовами.

Коло наукових інтересів зосереджено на перетині наукових дисциплін: навколо проблем типології творчої особистості, психологічних факторів музичного стилеутворення, музичної терапії, сакральних аспектів музичного мистецтва, методології інтегрованих музично-теоретичних курсів.

У 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему «П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю». На базі вивчення досвіду викладання курсу «Музична терапія» за кордоном, а також власного досвіду викладання цього курсу в Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського ініціювала відкриття в НПУ імені М.П. Драгоманова спеціальності «психотерапія засобами мистецтва”. З 2000 р. Побережна Г.І. читала також лекції в НМАУ імені П.І. Чайковського, Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта), Львівському університеті «Ставропігіон».

Автор понад 100 публікацій, в тому числі монографій «П.И. Чайковский» (К., ВIПОЛ, 1994. — 358 с.), «Музыка и психика: Слушать душой» (К.: АДЕФ-Украина, 2002. — 200 с.; у співавторстві з Б.Любан-Плоцца, О.Бліновим), «Музыка в детской душе» (К.: Рада. — 80 с.), «Ребенок третьего тысячелетия дома и в школе: общеобразовательной и музыкальной. Книга для родителей и учителей» (К., ДИА, 2012. – 192 с.), «Музыкальные крылья судьбы». – Кн. 1-14 (К.: ДИА, 2008-2011), «Числа в словах и делах Иисуса Христа» (К.: ДИА, 2017. – 96 с.), підручника «Загальна теорія музики» (К.: Вища школа, 2004. — 303 с.), навчальних посібників “Барокко и рококо в западноевропейской музыке” (К.: НПУ имени М.П.Дра­гоманова, 2005), “Українська народна пісня: навчальний посібник зі стильо­вого сольфеджіо для музично-педагогіч­них факультетів” (К.: Вища шк., 2006. – 151 с.; у співавторстві зі Щерицею Т.В.), «Музика епохи Бароко» (К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 108 с.; у співавторстві зі Щерицею Т.В.).

Приорітетне місце займають роботи на перетині наукових галузей:

История музыки в разрезе сакральной нумерологии // Музично-історичні концепції у минулому і сучасності (Львів.: Сполом, 1997. — С. 37­-48), Творча особистість кризової епохи (від Чайковського до Сільвестрова) // Духовність і художньо-естетична культура (К.: НІІ «Проблеми людини», 1999. — Т. 14. — С. 535-540), О феномене рекурсии в Библии и Музыке // Музика і Біблія (К.: МДПП «Друкар», 1999. — С. 20-30), Нумерологический код Вселенной // Неведомый мир (Х. — 2002. — № 4. — С. 11-15), Художественный и сакральный аспекты музыкального метра // Метроритм-1 (К.: НАН України, Ін-т МФЕ ім. М.Т.Рильського. — 2002. — С. 88-90), «Масонский след» в творчестве Чайковского // П.И.Чайковский. Забытое и новое. — Вып. 2 (М.: ООО «Интерграф Сервис». — 2003. — С. 99-113), Отравил ли Сальери Моцарта? // Taurus (К., — 2003. — № 2. — С. 15-17). Универсальные основы дифференциации психотипов // Музична освіта в Україні: теорія і практика (К.: НМА України. — Науковий вісник, випуск 29. — 2003. — С. 200-218), Бах в контексті метаісторії К.: Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. Вип.54: Музична педагогіка. – К., 2007. – С. 18-28.; История музыки в зеркале шестоднева //Проблеми педагогіки мистецтва. Сер.: Музична педагогіка і мистецтвознавство. – Зб.статей: Вип. I.  (Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2007. – С. 76–95); “Нетрадиційні джерела пізнання алгоритму буття” // Ставропігійські філософські студії. – Вип.1. (Львів: «Ставропігіон», 2008. – С. 36-48), «Музыкотерапия как инновационная технология личностного развития» // Проблеми педагогіки мистецтва. Сер.: Музична педагогіка. Мистецтвознавство. – Вип..4.(Ялта: РВВ КГУ, 2009. – С. 55-65), «Музично-логічні основи буття (коментар до музично-космогонічних теорій)» // Ставропігійські філософські студії. – Вип.3.(Львів: «Ставропігіон», 2009. – С. 9-44), Онтопсихологічні аспекти музичної комунікації // Ставропігійські філософські студії. – Вип. 6. (Львів: Ставропігіон, 2010. – С. 230-235), Спроба сакрально-холістичного  підходу до феномена творчості // Ставропігійські філософські студії.  – Вип. 4.(Львів: «Ставропігіон», 2010. – С. 35-56), Україна як наріжний камінь сучасної епохи // Ставропігійські філософські студії. – Вип.5. (Львів: Ставропігіон, 2011. – С. 5-15), Трансформационные процессы в музыкальном образовании постсоветской Украины как шанс прогрессивных социальных изменений // История современности: музыкальное образование на постсоветском пространстве. Опыт, проблемы, перспективы. (Курск-Пермь: КГУ-ПГГПУ, 2014. – С. 64-78), «Парадигмальные аспекты взаимодействия психоанализа и арт-терапии: проблема качественной классификации психотипов» // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. ХХХVI/ – – К.: Міленіум. – C. 149-160) та ін.

Наукові роботи видано українською, російською, англійською і польською мовами.

Започатковано серію психологічних нарисів про видатних митців у науково-популярних журналах (Л.Українка, М.Заньковецька, С.Крушельницька, М.Леонтович, Л.Ревуцький, М.Врубель, Ван Гог, М.Цвєтаєва, С.Єсенін, Е.По, Ж.Бізе, Жюль Верн та ін.) Побережна Г.І регулярно виступає в медіапросторі з актуальною публіцистичною тематикою.
Персональні сайти: muzterapia.com
astromir.com.ua

Контакты